IPB

Hoşgeldiniz ( Giriş | Kayıt Ol )

Üst Başlık

Üst Data Alanı
 
Reply to this topicStart new topic
> İşte Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Torul Arşivleri
Bilal Çakmak
mesaj May 29 2008, 09:06 AM
İleti #1


Tecrübeli Üye
**

Grup: Üye

İleti: 71
Katılım: 30-October 05
Üye No: 449
Nerede yaşıyorsunuz?: GümüşhaneOSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ ARŞİVİNDE TORUL
1 Tarih: 09/S /1269 (Hicrî) Dosya No:65 Gömlek No:85 Fon Kodu: A.}MKT.NZD.
Torul Kazası Müdürü Osman Bey'in azliyle yerine Trabzonlu Mehmed Ağa'nın tayin edilmesi.

2 Tarih: 05/Ca/1276 (Hicrî) Dosya No:382 Gömlek No:38 Fon Kodu: A.}MKT.UM..
Lazistan'ın Mahaçil Kazası Müdürü Hasan Ağa'nın ahalinin isteği ve uygunsuz hareketleri yüzünden azledildiği ve yerine Torul sabık Müdürü Hasan Ağa'nın vekaleten tayin edildiği.

3 Tarih: 29/Ca/1276 (Hicrî) Dosya No:386 Gömlek No:90 Fon Kodu: A.}MKT.UM..
Birleştirilen Atina ve Hemşin kazaları müdürlüğüne vekaleten atanan Kepsut Kazası sabık Müdürü Arif Ağa ile Mahçil Kazası Müdürlüğü'ne vekaleten tayin edilen Torul Kazası sabık Müdürü Hasan Ağa'nın asaletlerinin tasdiki için, Meclis-i Kebir mazbatası tanzim olunup gönderilmesi gerektiği.

4 Tarih: 11/R /1277 (Hicrî) Dosya No:198 Gömlek No:65 Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Evvelce Anadolu Ordusu erkanından olan Ali Bey'in mihmandarlık memuriyetiyle Rivan ve Nahçıvan tarafına azimetinde meydana gelen masrafını tesviyesi.

5 Tarih: 27/B /1277 (Hicrî) Dosya No:124 Gömlek No:84 Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
1- Yalvac Müdürü Halis Efendi'nin azliyle yerine Abdullah Ağa'nın tayini. 2- Çukur Kazası Müdürü Veysi Ağa''nın vefatıyla yerine eski Torul Müdürü Hasan Efendi'nin tayini.

6 Tarih: 22/R /1278 (Hicrî) Dosya No:134 Gömlek No:37 Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
Gümüşhane'ye bağlı Torul ahalisinin biriken bakayalarının vergi iane ve aşarlarını tahsilinde yolsuzluk yapıldığı şeklindeki şikayetlerin tahkiki.

7 Tarih: 23/M /1308 (Hicrî) Dosya No:18 Gömlek No:56 Fon Kodu: Y..PRK.UM..
Torulu ve Köçe aşiretlerinden iki kişinin Caf rüesası ile olan anlaşmazlığı.

8 Tarih: 23/Ş /1311 (Hicrî) Dosya No:29 Gömlek No:42 Fon Kodu: Y..PRK.UM..
Trabzon'dan Erzurum'a giden yolların karlar ve düşen çığlarla kaplanması üzerine Trabzon'a gelmiş bulunan Erzurum Valisi Hakkı Paşa'nın geri dönemediği.

9 Tarih: 23/Z /1316 (Hicrî) Dosya No:132 Gömlek No:38 Fon Kodu: Y..EE..
Evvelce ihtida etmişken askerlikten kurtulmak ve sair sebeblerle misyonerler ve yerli ruhbanın, bilhassa Gümüşhane metropilidinin teşvikiyle resmen irtidad etmek isteyen İstavriler; Atina, Haleb, Suriye, ve Antakya havalisinde ihtida eden Nusayrilerin İslamlığının ahali ve bilhassa eşraf tarafından kabul edilmiyerek camiye sokmadıkları hakkında Şakir Paşa ile Mabeyn Başkitabeti Trabzon Valisi Kadri Bey ve Yozgad Mutasarrıfı Ahmed Edib Bey arasında cereyan eden muhaberat, Şakir Paşa 'nın mekatib-i rüşdiye ve ibtidaiyye tahsisatına, sanat mektepleri (Darül-sınaeler) açılmasına, nafiaya (kara yolları,nehir yolları, Van gölünden vapur işletilmesi), ticaret, ziraat, saniyiye dair Şakir Paşa'nın layihaları

10 Tarih: 28/C /1325 (Hicrî) Dosya No:50 Gömlek No:93 Fon Kodu: Y..PRK.EŞA.
Bükreş matbuatında, Sırp, Bulgar, Arnavud ve Ulah mensuplarının kongre akdederek, Makedonya'da muhtari ve Türk'e karşı bir idare kurulması faaliyetleri.

11 Tarih: 04/M /1328 (Hicrî) Dosya No:36/-2 Gömlek No:10 Fon Kodu: DH.MUİ.
1-Gümüşhane livası ile Kelkit, Şiran ve Torul kazalarındaki hapishanelerin durumlarıyla ıslahı için alınacak tedbirler. 2- Hapishanelerin Eylül ayına ait yoklama cedvellerinin takdim kılındığı.

12 Tarih: 20/L /1330 (Hicrî) Dosya No:30/-2 Gömlek No:11 Fon Kodu: DH.İD..
Torul kazasının Sante karyesinde yapılacak Rum Mektebi'ne ruhsat itası.

13 Tarih: 21/L /1330 (Hicrî) Dosya No:7 Gömlek No:3 Fon Kodu: DH.MB..HPS.M...
Şiran ve Torul Hapishaneleri'nin sihhate elverişli olmadığı anlaşıldığından gereğinin yapılmasının istendiği.

14 Tarih: 04/M /1331 (Hicrî) Dosya No:87 Gömlek No:44 Fon Kodu: DH.MB..HPS.
Sinop Hapishanesi Müdürü Cemal Bey hakkında yapılan şikayetin tahkik edilmesi.

15 Tarih: 19/S /1331 (Hicrî) Dosya No:39 Gömlek No:69 Fon Kodu: DH.İD..
Belediye aza ve reis seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı için konan emlak vergisi mikdarlarına bazı yerlerde ulaşılamadığı için aşağı çekilmesi talebi ile Belediye kanunun tadiline kadar ahkam-ı kanuniyenin ihmal edilmemesi gerektiği.

16 Tarih: 06/Ra/1331 (Hicrî) Dosya No:18 Gömlek No:10 Fon Kodu: DH.EUM.EMN.
1328 yılı Eylül ayında Trabzon vilayeti dahilinde meydana gelen cinayetlere ait istatistik cetvelleri.

17 Tarih: 10/Ş /1331 (Hicrî) Dosya No:181 Gömlek No:8 Fon Kodu: DH.İD..
Torul'un Kurum ve Satine köylerinin idare meclisince tayin edilen aşar bedellerinin toplanamadığından şikayetle Mültezim Panço tarafından gönderilen telgrafın mütalaası.

18 Tarih: 29/Ş /1331 (Hicrî) Dosya No:28 Gömlek No:18 Fon Kodu: DH.EUM.EMN.
1329 yılı Mart ayı Trabzon vilayeti dahilinde meydana gelen cinayetlere ait istatistik cetvellerinin takdimi.

19 Tarih: 27/S /1332 (Hicrî) Dosya No:13 Gömlek No:30 Fon Kodu: DH.EUM.MTK.
Torul Kazası Kaymakamlığı'nca, yakalanarak askeriyeye teslimi istenen Teloğlu Ali'nin Bandırma ve civar istasyonlarda bulunamadığı.

20 Tarih: 28/C /1332 (Hicrî) Dosya No:5 Gömlek No:68 Fon Kodu: DH.MB..HPS.
Torul Kazası Hapishanesi'nin tamiri için tahsisat itası

21 Tarih: 13/Za/1332 (Hicrî) Dosya No:16 Gömlek No:58 Fon Kodu: DH.MB..HPS.M...
Trabzon vilayeti Merkez ve Mmülhakatı hapishanelerine aid dört aylık yoklama cetvellerinin gönderildiği.

22 Tarih: 04/Ra/1333 (Hicrî) Dosya No:19 Gömlek No:6 Fon Kodu: DH.MB..HPS.M...
Trabzon vilayeti merkez ve mülhakat hapishanelerine ait ikinci dört aylık yoklama cetvellerinin takdimi.

23 Tarih: 09/Ş /1333 (Hicrî) Dosya No:89 Gömlek No:95 Fon Kodu: DH.UMVM
Giresun Belediye Reisi Hasan görevini kötüye kullandığından azledilip yerine Ordu Kaymakamı Faik'in onun yerine de Torul Kaymakamı İzzet'in tayin olunduğu.

24 Tarih: 29/Za/1336 (Hicrî) Dosya No:34 Gömlek No:99 Fon Kodu: DH.MB..HPS.M...
Trabzon Merkez kazası dahilinde Şarli nahiyesinin Vakfıkebir kazasına, Gümüşhane sancağı Torul kazası Santa karyesinin Gümüşhane Merkez kazasına, Harşit nahiyesinin Tirebolu kazasına bağlandıkları.

25 Tarih: 12/Ş /1337 (Hicrî) Dosya No:8 Gömlek No:20 Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
Torul kazasından tuz yükü ile dönen Sürmene'nin Kuluşa köyünden İbrahim ile biraderi Mehmed'in önüne çıkan silahlı iki Rum çetesi İbrahim'i öldürüp tuzlarını gasbederek kaçtıklarından yakalanması için Gümüşhane Mutasarrıflığı'na tebligat yapıldığı.

26 Tarih: 27/L /1337 (Hicrî) Dosya No:16 Gömlek No:90 Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
Torul'un Krom nahiyesi civarında insan kemikleri bulunması üzerine ciddî tahkikat yapılacağı.

27 Tarih: 07/Za/1337 (Hicrî) Dosya No:17 Gömlek No:66 Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
Maçka'nın Larhan Yaylası'ndaki Müslüman ahalinin hayvanlarını gasbeden Rum eşkıyasının takibi için çıkarılan müfreze ile aralarında çıkan çatışmada eşkıyalardan ikisi ele geçirilmiş olup diğerlerinin ise kaçtıklarının bildirilmesi.

28 Tarih: 04/N /1338 (Hicrî) Dosya No:48 Gömlek No:30 Fon Kodu: DH.MB..HPS.
Hükümet konakları ve hapishaneler icaratı için kafi mikdarda tahsisat ayrılmasının elzem olduğu, zikredilen hapishaneler ile hükümet konakları için talep olunan ve cetvelde gösterilen senelik zam mikdarlarına ait tahsisat isteği.

29 Tarih: 1773 (Hicrî) Dosya No:15 Gömlek No:611 Fon Kodu: HAT
Gümüşhane'de vaki Torul köylerinden Manastır nam karyede idam edilen üçüncü oğlu Gülşen Ahmed beyin akrama ve refiklerinden cizyedar İsmail nam şakinin dahi Gümüşhane'de idam edilerek seri maktuunun gönderildiğine ve bazı maden işlerine dair Gümüşhane Emini Sağır Mehmed Ağa'nın tarriridir. Yukarısında kırmızı ile seri maktuunun bab-ı hümâyûn şikâhına vaz'ulunacak yazılıdır.Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 kullanıcı bu başlığı okuyor (1 Misafir ve 0 Gizli Kullanıcı)
0 Üye:

 Basit Görünüm Tarih: 8th December 2019 - 12:59 PM

Alt Başlık

Data Alanı Alt