Son mesaj - Gönderen: Recep Ergin - Salı, 01 Kasım 2011 23:40
Sitemizin yeni hali www.gumushane.gen.tr/v2 adresinde test edilmektedir. Lütfen belirli aralıklarla ziyaret ederek, yaşadığınız aksaklıkları ve önerilerinizi admin@gumushane.gen.tr adresinden veya buradaki formdan bize bildirin.
GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I) - 9

Tablo . 4  :   Sanayi ve Ticaretin Desteklenmesi Programı

PROJE/PROGRAM

AÇIKLAMA

Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için Üretim ve Pazarlama Merkezi

Şu anda çeşitli kamu kuruluşları tarafından sunulan pazarlama ve danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde' sunulmasını sağlayacak bir merkez

Küçük Girişimci Kredi ve Destekleme projeleri

Mevcut ve yeni projelerin desteklenmesi amacıyla kredi ve teknik yardım programlarının hazırlanması. Bu yolla hem geniş çaplı danışmanlık hizmeti hem de yönlendirilmiş kredi sağlanması.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi

Yeni tesislerle birlikte verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve sanayinin değişen ve çeşitlenen taleplerinin karşılanması

Beceri Kazandırma ve işe Yerleştirme Merkezi

Hükümetin iş bulma kurumu, mesleki eğitim merkezleri, ve işveren dernekleri arasında bağlantıların kurulması; bu sistemle mezunların işe yerleştirilmesi ve yeni eğitim programlarının tasarlanması.

Karadeniz'deki Serbest Bölgeleri Büyütme Projesi

Mevcut serbest bölgelerin tesislerini genişletmek üzere desteklenmesi ve hem iç hem de dış ticaret kuruluşlarının bu bölgeye çekilmesi için ilave teşviklerin sağlanması

Sarp Sınır Kapısının İyileştirilmesi

Uluslararası ticaret ve turizmin kolay akışını sağlamak amacıyla Sarp Sınır Kapısının fiziksel altyapısının ve gümrük hizmetlerinin iyileştirilmesi

Tablo . 5 : Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması Programı

PROJE/PROĞRAM

AÇIKLAMA

Hayvancılık ve Tavukçuluğun Geliştirilmesi

Kaliteli yem kullanımı için yeni hayvancılık sisteminin ve bütün illerde tavukçuluğun geliştirilmesi

Seracılığın Geliştirilmesi

Sebze, süs bitkileri, çiçekçilik ve diğer sera ürünleri üretimini yaygınlaştırmak için kredi programları.

"Bir Köy-Bir Ürün" Modelinin Geliştirilmesi

"Bir Köy-Bir Ürün" modeli çerçevesinde, Harşit Çayı boyunca çeşitli meyvalarm ve diğer ürünlerin üretiminin artırılması.

Tatlısu Balık Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi

Alabalık ve diğer tatlı su balıkları için soğuk zincir oluşturulması; balık üretme istasyonlarının ve yem sanayiinin kurulması ve diğer teknik yardımların sağlanması

Kırsal Turizmin Geliştirilmesi

 Yerel kaynaklar kullanılarak ve yerel kültürler canlandırılarak düşük etkili turizm faaliyetleri için uygun pazarların oluşturulması

Tablo.  6  : Uygulamalı Araştırma Programı

PROJE/PROĞRAM

AÇIKLAMA

Yenilenebilir Enerji için Uygulamalı Araştırma Merkezi

Katı atıklar, biyo-gaz, mini-hidro ve rüzgar gibi umut vadeden yenilenebilir enerji kaynaklan konusunda uygulamalı araştırmaların yapılması; önceliğin mevcut geleneksel sistemlerde kullanılmayan kaynaklara verilmesi.

Sulu Tarım Yapılan Alanlarda Dönüşümlü Ekim Araştırma Programı

Sulu tarım arazilerinde çeşitliliği sağlamak üzere, hem geleneksel hem de yeni ürünlerin dönüşümlü olarak ekimi konusunda araştırmalar yapılması.

 Yenilikçi Kültür Balıkçılığı Denemeleri

Yenilikçi kültür balıkçılığı çalışmalarını da içeren alternatif balık yetiştiriciliği yöntemlerinin denenmesi; bu konuda KTÜ su araştırma merkezine destek sağlanması

Tablo . 7  : Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Programı

Proje/proğram

Açıklama

 Yerel Kalkınma Planlamasının Geliştirilmesi

Yerel yönetimler tarafından yürütülecek olan kalkınma planlaması sürecinde, kısıtlı insan kaynaklarının ortak kullanılması.   

 Yerel İdari Kapasitenin Geliştirilmesi

sisteminin ve finansal yönetimin geliştirilmesi, yerel birliklerin kurulması ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi yerel yönetimlerin kapasitesini artıracak önlemlerin alınması.

 Yerel Yönetim Değerlendirme Sisteminin Kurulması

 DOKAP Bölgesindeki belediyelerden başlayarak, yerel yönetimlerde değerlendirme sisteminin uygulamaya konması.

Tablo  . 8  :      Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Geliştirme Programı

PROJE/PROGRAM

AÇIKLAMA

Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemini Destekleme Programı

Okulların birleştirilmesi, servis hizmetinin sağlanması ve yatılı okulların sayısının artırılması konusundaki çabaların devamı.

Yaygın Eğitim

 

Ücra kırsal alanlara hizmet götürmek amacıyla yaygın eğitim imkanının sağlanması; bu çerçevede geliştirilecek programların her seviyedeki örgün eğitim müfredatının yanı sıra yetişkin eğitimini de kapsaması

Değer Geliştirme Eğitimi

Genç nesli gelecekteki değerler sistemine hazırlamak amacıyla değer geliştirme konusunu da içeren bir müfredat hazırlanması.

Halk Sağlığı Programı

Geleneksel olanlar da dahil, çeşitli toplumsal sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

Sağlık Eğitim Programı

Kendi kendine yeten bir toplum yaratmak ve insanların sağlık ve hijyen konusunda bilinç düzeyini artırmak için eğitimin sağlanması.

Sağlık Danışma Sisteminin Geliştirilmesi


 

Uygun telekomünikasyon ağlarının kurulması ve önemli sağlık tesislerinin yenilenmesi yoluyla etkin bir sağlık danışma sisteminin kurulması


GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I)

1. GİRİŞ
2. BÖLGESEL KALKINMA
3. BÖLGESEL PLANLAMA

4. DOĞU  KARADENİZ BÖLGESİ   BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI  (  DOKAP )
5. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ  BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI   HAZIRLAMA   ORGANİZASYON   YAPISI  ve ÇALIŞMANIN   TEMELİ
5.1. Planın Hazırlanmasında Organizasyon Yapısı
5.2. Çalışmanın Temeli
6. DOKAP BÖLGESİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
6.1. Sosyal ve Ekonomik Gelişme
6.2. Doğu Karadeniz Bölgesinin Mekansal Yapısı
6.3. Bölge Kaynakları

7. DOKAP ANA PLANI'NIN AMAÇLARI ve STRATEJİSİ
7.1. Amaçlar
7.2. Kalkınma Stratejisi
8. KALKINMA ÇERÇEVELERİ ve SENARYOLAR
8.1. Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
8.2. Mekansal Yapı ve Arazi Kullanımı
8.3. Gelişme Senaryosu


9. SEKTÖREL  GELİŞME  STRATEJİLERİ
9.1. Ekonomik Gelişme Stratejisi
9.1.1. Tarım
9.1.2. Sanayi
DOKAP Gelişme Senaryoları
9.1.3. Hizmetler
9.2. Sosyal Gelişme Stratejisi
9.3. Çevre
9.4. Mekansal Düzenleme ve Altyapı Geliştirme Stratejisi

10. DOKAP KALKINMA PROGRAM ve PROJELERİ
10.1. DOKAP ANA PLANI
10.2.DOKAP PROGRAM VE PROJELERİ
10.2.1. Mekansal yapıyı düzenleyen projeler
10.2.2. Ekonomik yapıyı güçlendirme programlan
10.2.3. İdari ve sosyal yapının güçlendirilmesi programı
10.2.4. Özel programlar
10.3. ÖNERİLEN PROJELERİN KAMU YATIRIM GEREKLERİ

Tablo 1 : Mekansal  Yapının  Güçlendirilmesi   Programı

Tablo 2 : Yerel  Yönetimlerin   İşbirliği  Proğramı

Tablo 3 : Kapsamlı Toprak ve Su Kaynakları Yönetim Programı

Tablo 4 : Sanayi ve Ticaretin Desteklenmesi Programı
Tablo 5 : Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması Programı
Tablo 6 : Uygulamalı Araştırma Programı
Tablo 7 : Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Programı
Tablo 8 : Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Geliştirme Programı

Tablo 9 : Yaşanan  Çevrenin  İyileştirilmesi   Programı
Tablo 10 : DOKAP Kimliğini Oluşturmak için Özel Program

Tablo 11 : Önerilen 10 Program için Yatırım Gereksinimleri ve Tahsisler

Veysel  BAŞER
İl Planlama  ve Koordinasyon Müdürü  - TRABZON

Kaynak
-Doğu  Karadeniz  Bölgesel   gelişme  Planı  Taslak  ve  Nihai   Raporu

©Bu yazının  tüm  telif  hakları  5846 sayılı  FSEK tarafından  sağlanan  tüm  haklar  saklıdır. İzin  almak  koşuluyla  normal  ölçüde  alıntı  yapılabilir.
İzin almadan  yazının   tamamı veya  bir  bölümü  fotokopi,faksimile, veya   başka  bir  araçla  çogaltılamaz,dağıtılamaz, elektironik  ortamda  ticari veya  başka  bir  amaçla    kullanılamaz.

 

 


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Bu safya 0.9291 saniyede 7 sorguyla oluşturuldu