Son mesaj - Gönderen: Recep Ergin - Salı, 01 Kasım 2011 23:40
Sitemizin yeni hali www.gumushane.gen.tr/v2 adresinde test edilmektedir. Lütfen belirli aralıklarla ziyaret ederek, yaşadığınız aksaklıkları ve önerilerinizi admin@gumushane.gen.tr adresinden veya buradaki formdan bize bildirin.
Nasihatleri
Nasihatleri

 • Mahviyet ve tevâzu icâbı, kendinizi daima câhil ve avam addediniz.
 • Amelleriniz, tahsilleriniz ve ahlakınız bakımından âlim olunuz ve nâsa akılları ereceği kadar söyleyiniz.
 • Birbirinize arka çevirmeyin, buğz etmeyin, ayrılmayın, haset etmeyin, kardeş olun.
 • Alimlerin zalimlerinden ve inatçılarından olmayınız.
 • Daima müzakere ve Hakkı izhar için ilminizi ve tetebbularınızı arttırınız.
 • Cemaate, Cumaya, bayrama, evradlarınıza vaad ve ahdinize riayetkâr olunuz.
 • Cemaati, zekatı, haccı, orucu, emaneti emr-i bil ma’rufu terk edenlere yakın olmayınız.
 • Avretlerini açanlara, gençlere yani saç ve sakalı bitmeyenlere yakın olmayınız ve kadınlara benzemeyiniz.
 • Muhkem binalar ve kabirlerini taş ve kireçle yapanlara yakın olmayınız. Binalara kurban kesmeyiniz.
 • Faiz, haram nesne ve yetim malı yemeyiniz ve yiyenlere yakın olmayınız.
 • Zulmen gasb olunan malı yemeyiniz ve gâsıplara yakın olmayınız.
 • Ulemaya, meşayiha ve valideyne eza etmeyiniz. Kalplerini kırmayınız ve inat etmeyiniz.
 • Sakallarınızı kesmeyiniz ve kısaltmayınız. Âdette hey’ette Yâhud ve Nasârâya benzemeyiniz.
 • Ehl-i zinaya, livataya, deyyuslara, fuhuş işleyenlere, rüşvet alanlara yakın olmayınız.
 • Dalâlet fırkalarına, ilhadcılara, sihirbazlara, tembellere, tenâsuha inananlara yakın olmayınız.
 • Kahinlere, yıldızlara bakanlara, falcılara, cin ve ifrit sahiplerine yakın olmayınız.
 • Huddâm sahiplerine, vefk sahiplerine, gizli şeyleri bilirim diyenlere yakın olmayınız.
 • Tılsım bilgilerine, ilm-i felâsifeye ve sözlerine yakın olmayınız.
 • Her nevi şarap ve müskirât içenlere yakın olmayınız.
 • Her çeşit ilaca ve ecnebi memleketlerinden gelen ilaçlara ve küffâr eliyle yapılan eşyaya yakın olmayınız (kendiniz yapınız demektir.)
 • Ressamlara, oyunculara, çalgıcılara yakın olmayınız.
 • Vücutlarına dövme yapanlara ve saçlarını siyaha boyayanlara yakın olmayınız.
 • Ecnebî, yani yabancı, nikahla helal olan kadınlara bakmayınız ve yakın olmayınız.
 • Kefere, putperest ve müşriklerin kestiklerine yakın olmayınız.
 • Ashab-ı kirama ve evliyaullaha sebbedenlere, müçtehidîn, sâdat ve selefe ta’n edenlere yakın olmayınız.
 • Harp meydanından, taundan, vebâdan, itaat-i meşayihten ve u’lul emre itaattan kaçanlara yakın olmayınız.
 • Taamlara ve cenazelerdeki bid’atlere yakın olmayınız.
 • Nemmamlara ve Kur’an ve hadisten gayri şeylere taviz edenlere yakın olmayınız.
 • Hiç bir israfa ve israfçılara yakın olmayınız.
 • Diyârı küfürden gelen yağ, şeker vesâir yiyeceklere, kab ve esvaplara yakın olmayınız. (kendiniz yapınız demektir.)
 • Zalimlerin kapısına, oyun, eğlence ve töhmet yerlerine (plaj, dans yeri, balo ve emsali) yakın olmayınız.
 • Evkâfın sattığı emlâke, fâsit ve noksan alış verişe, ham meyvaları alıp satmaya ve vakıf malını tebdil ve tağyire yakın olmayınız.
 • Kuş uçurmaya, nefes ve celbi havas ve da’vet-i cine yakın olmayınız.
 • Kefere sözlerine ve haram sözlere ve efrenc sözlerine (şehinşah gibi) yakın olmayınız.
 • Amirlik, imamlık, kadılık gibi şeylere ve salihleri azil, zalimleri ta’yine yakın olmayınız.
 • Ayakta, yollarda ve mübarek yerlere işemeyiniz.
 • Yolları kapatmak ve onlara pislik dökmek ve geçenlere eza veren muzır şeyleri atmaya yakın olmayınız.
 • Zühd, verâ’, velâyet, keşif, kerâmet, ilhâmât, Allah’ı ve Resûlullâh’ı gördüm iddiasında bulunmayın.
 • Yüksek binâlara, köşklere, bineklere ve her türlü ziynet ve zâyiâta yakın olmayın.
 • Mescidlerde seslerinizi yükseltmeyin ve çocuk, deli ve dilenci sokmayın.
 • El ve başla selam vermeyin. Alimden gayrının elini öpmeyin. Hiç kimseye eğilmeyin ve sarılmayın.
 • Kuş uçurmayın, süt kuzusunu kesmeyin, evde köpek bulundurmayın.
 • Hakdan meyleden müftilere ve muhaddislere, dinini bilmeyen doktorlarla, müflis tacirlere yakın olmayın.
 • Hırsızlara, hainlere, ganimetten çalanlara, harbden kaçanlara, yetim malı ve haram yiyenlere yakın olmayın.
 • Baston ve her çeşit küffar adetlerine yakın olmayın.
 • Memleketin saadet ve selameti için siyaseti sağlam ve dürüst yapın.
 • İcrâi hudûd-ı şer’iyeye ve erkân-ı dine ve mazlûmlara yardım ediniz.
 • Zulmü terk ile bütün maâsîden istiğfâr ediniz.
 • Hak sahipleriyle helâllaşın, kimseyi incitmeyin ve tahkir etmeyin.
 • Bütün işlerinizi ve niyetlerinizi tashîh ediniz.


MZK, Tasavvufî Ahlak, I/116-118

 


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Bu safya 1.49224 saniyede 7 sorguyla oluşturuldu