Son mesaj - Gönderen: Recep Ergin - Salı, 01 Kasım 2011 23:40
Sitemizin yeni hali www.gumushane.gen.tr/v2 adresinde test edilmektedir. Lütfen belirli aralıklarla ziyaret ederek, yaşadığınız aksaklıkları ve önerilerinizi admin@gumushane.gen.tr adresinden veya buradaki formdan bize bildirin.
GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I) - 1

      1.GİRİŞ

      Gümüşhane    Türkiye’de  az  gelişmiş   illerden  biridir        Gümüşhane ve  Karadeniz   bölgesindeki  diğer  iller   için     bu  güne  değin    bir  kalkınma planı  hazırlanmamıştır.   Geçmişte    Doğu  Karadeniz  limanlarını  Doğu  Anadolu’ya   ve    Iran  ve  Irak   gibi    ülkelere     geçiş   güzergahı  Transit   yol     üzerindeki   Gümüşhane   bu    güzergah  üzerinden  yapılan  ticarette    öneme   sahip  olmuş  bu  gün  hala   Doğu   Anadolu    ve  GAP   bölgesi ile   Iran   Irak   Ermenistan     gibi   ülkelerin   Doğu  Karadeniz      ve  Doğu  Karadeniz  limanlarıyla   olan  ticari  ilişkisinin  geçiş  güzergahında    gelişen   yol  ağıyla    büyük   öneme  sahiptir.   Dünyada   olduğu  gibi,    Ülkemizde de   artık   sadece   bir   yerleşim  yerinin  kalkınması  için   plan    ve  projeler  ile  stratejiler    geliştirilmesi    bölgesel    kalkınma  için   çok  yetersiz  kalmaktadır.        bölgesel  kalkınma   ve  Bölgesel  Planlamanın   açıklamalarından da  anlaşılacağı  üzere     Bölgesel   Planlamanın  ne denli gerekli   olduğu    somut    bir  şekilde   görülmektedir.
      Bölgesel  Planlar  bakımından      Gümüşhane    şanslı   sayılabilecek  bir   konumdadır.   Gümüşhane   doğu  Karadeniz    bölgesi  ile    Doğu  Anadolu   bölgesinin    arasında   geçiş   noktasında  olması    ve      Bulunduğu   coğrafyanın  özellikleri  gereği      Doğu  Anadolu   Planı    (  DAP)  ve   Doğu  Karadeniz    Bölgesi   Bölgesel   Kalkınma     Planı  (  DOKAP ) kapsamında   planlamaya    dahil  edilmiştir.  Bu  durum  da   Gümüşhane    iki  ayrı  Bölgesel  Kalkınma   planı  içerisinde  değerlendirilmiştir.
      Gümüşhane’nin  kalkınma  planlarının    ilkinde        Doğu  Karadeniz   Bölgesi   Bölgesel  Kalkınma  Planı (  DOKAP ) irdelenecektir. Öncelikle   konunun   anlaşılabilirliği  açısından          Bölgesel   Kalkınma  ve  Bölgesel  Plan    kavramları tanımlamalarının  ardından    Doğu  Karadeniz  Bölgesel  Gelişme   Planı    Nihai   Rapor  da   yer  alan   DOKAP   amaçları, stratejisi, Kalkınma  çerçeve  ve  senaryoları  ,  Sektörel  Gelişme  Stratejileri , program  ve  projelerin     özet ayrıntıları  anlatılacaktır.
     
      2.BÖLGESEL KALKINMA
      İkinci Dünya Savaşından sonra hızlı büyüme arzusu ile birlikte artan sanayileşme yansı uluslararası işbö¬lümünün daha da artmasına neden olmuştur. Ulus¬lararası düzeyde gelişmiş - gelişmekte olan ekonomi¬ler şeklinde görülen bu farklılaşma her ülkenin kendi içinde de meydana gelmiştir. Ancak, gelişmiş ülkelerde bölgeler arasında görülen farklılaşma, gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha azdır.
      Gelişmekte olan ülkelerin farklı sosyo-ekonomik yapıları nedeniyle kullandıkları kalkınma modelleri de farklıdır. Bununla birlikte, daha ileri bir ekonomik yapıya geçebilmek için kullandıktan ortak yol sana¬yileşmedir. Sanayileşme sosyo-ekonomik yapıda değişiklikler yaparken, sanayileşmenin belli bölge¬lerde yoğunlaşması bölgesel dengesizliklere neden olmakta ve birtakım sorunlar yaratmaktadır. Hızlı nüfus artışı, kentleşme, sanayi yatırımları ve gelir dağılımının bölgeler arası dengesizliği, gelişmekte olan ülkelerin en belirli göstergeleridir. Sanayi ve ticaretin kentlerde yoğunlaşması, kır nüfusunun kente göçünü hızlandırmıştır. Bunun sonucu olarak kentle kır arasında başlayan ekonomik, sosyal ve kültürel farklılaşma giderek artmış; konut, altyapı yetersizliği, çevre kirliliği gibi yeni sorunlar ortaya çıkmıştır.
      Bölgesel kalkınma, sanayileşmenin belli bölge¬lerde toplanması sonucu ortaya çıkan bu eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla, geri kalmış bölgelerin sanayileştirilerek ülke içinde adil bir refah dağılımı¬nın sağlanmasıdır. Bu temel amacı gerçekleştirmek için uygulanan bölgesel kalkınma politikaları, bölge¬ler arasındaki eşitsizlik derecesine göre değişmekte¬dir. Ana amaç olan sanayinin yaygınlaştırılması yolunda genellikle şu önlemler alınmaktadır

* Bölgelerdeki sermaye ve emeğin yoğunluk derece¬sine göre teknoloji seçilerek bu yöndeki faaliyetlere öncelik verilmesi amacıyla bölgesel kalkınma planla¬rının hazırlanması,
* Modern teknolojiye dayalı, dayanıklı tüketim ve sermaye mallan üreten sanayilerin kurulması,
* Bölgenin kendi kaynaklarının kullanılmasına ola¬nak verecek yatırımların yapılması,
* Kamu iktisadi teşekkülerinin öncelikle bu bölge¬lere yatırım  yapmasının sağlanması,
* özel kesim yatırımlarının bölgelere çekilmesi için vergi ve kredi gibi çeşitli teşvik tedbirlerinin uygulanması,
* Organize sanayi bölgeleri kurularak devletin bu bölgelerde kurulacak işletmelerin ürünlerine alıcı olmasının sağlanması,
* Devlet yatırımlarında geri kalmış yörelerin altyapı tesislerine öncelik tanınması ve bunun ulusal eko¬nomiyi bütünleştirici yönde olmasının sağlanması,
* Bu yörelerin teknik eleman ve vasıflı işçi açığını giderecek eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi vb.

      3. BÖLGESEL PLANLAMA
      Günümüzde bazı ülkelerde bölgeler arasındaki den¬gesizliği azaltmak ya da ortadan kaldırmak için böl¬gesel kalkınma planlan hazırlanmaktadır. Böylece, kamunun geri kalmış bölgelerden yana aldığı ya da alması gereken düzenleyici ve özendirici önlemler bir bütünlük kazanmaktadır. Başvurulan bu tek¬nikle, piyasa ekonomisinin işleyişinin ortaya çıkar¬dığı dengesizliği giderme olanağı doğmaktadır. Başka bir deyişle, piyasa ekonomisi içinde kalarak, sistemin işleyişinin meydana getirdiği bölgesel dengesizlikleri bölge planlaması yoluyla giderme yollan araştırılmaktadır.
      Bölge planlan bölgesel sorunların türüne göre farklılık göstermektedir. Geri kalmış bir bölgenin kalkındınlması hedef alındığı gibi, hızlı gelişen metro¬politen bölgelerin sorunları da böylelikle planlama tekniğiyle çözümlenmektedir.

 


 

GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I)

1. GİRİŞ
2. BÖLGESEL KALKINMA
3. BÖLGESEL PLANLAMA

4. DOĞU  KARADENİZ BÖLGESİ   BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI  (  DOKAP )
5. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ  BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI   HAZIRLAMA   ORGANİZASYON   YAPISI  ve ÇALIŞMANIN   TEMELİ
5.1. Planın Hazırlanmasında Organizasyon Yapısı
5.2. Çalışmanın Temeli
6. DOKAP BÖLGESİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
6.1. Sosyal ve Ekonomik Gelişme
6.2. Doğu Karadeniz Bölgesinin Mekansal Yapısı
6.3. Bölge Kaynakları

7. DOKAP ANA PLANI'NIN AMAÇLARI ve STRATEJİSİ
7.1. Amaçlar
7.2. Kalkınma Stratejisi
8. KALKINMA ÇERÇEVELERİ ve SENARYOLAR
8.1. Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
8.2. Mekansal Yapı ve Arazi Kullanımı
8.3. Gelişme Senaryosu


9. SEKTÖREL  GELİŞME  STRATEJİLERİ
9.1. Ekonomik Gelişme Stratejisi
9.1.1. Tarım
9.1.2. Sanayi
DOKAP Gelişme Senaryoları
9.1.3. Hizmetler
9.2. Sosyal Gelişme Stratejisi
9.3. Çevre
9.4. Mekansal Düzenleme ve Altyapı Geliştirme Stratejisi

10. DOKAP KALKINMA PROGRAM ve PROJELERİ
10.1. DOKAP ANA PLANI
10.2.DOKAP PROGRAM VE PROJELERİ
10.2.1. Mekansal yapıyı düzenleyen projeler
10.2.2. Ekonomik yapıyı güçlendirme programlan
10.2.3. İdari ve sosyal yapının güçlendirilmesi programı
10.2.4. Özel programlar
10.3. ÖNERİLEN PROJELERİN KAMU YATIRIM GEREKLERİ

Tablo 1 : Mekansal  Yapının  Güçlendirilmesi   Programı

Tablo 2 : Yerel  Yönetimlerin   İşbirliği  Proğramı

Tablo 3 : Kapsamlı Toprak ve Su Kaynakları Yönetim Programı

Tablo 4 : Sanayi ve Ticaretin Desteklenmesi Programı
Tablo 5 : Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması Programı
Tablo 6 : Uygulamalı Araştırma Programı
Tablo 7 : Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Programı
Tablo 8 : Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Geliştirme Programı

Tablo 9 : Yaşanan  Çevrenin  İyileştirilmesi   Programı
Tablo 10 : DOKAP Kimliğini Oluşturmak için Özel Program

Tablo 11 : Önerilen 10 Program için Yatırım Gereksinimleri ve Tahsisler

Veysel  BAŞER
İl Planlama  ve Koordinasyon Müdürü  - TRABZON

Kaynak
-Doğu  Karadeniz  Bölgesel   gelişme  Planı  Taslak  ve  Nihai   Raporu

©Bu yazının  tüm  telif  hakları  5846 sayılı  FSEK tarafından  sağlanan  tüm  haklar  saklıdır. İzin  almak  koşuluyla  normal  ölçüde  alıntı  yapılabilir.
İzin almadan  yazının   tamamı veya  bir  bölümü  fotokopi,faksimile, veya   başka  bir  araçla  çogaltılamaz,dağıtılamaz, elektironik  ortamda  ticari veya  başka  bir  amaçla    kullanılamaz.

 


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Bu safya 0.82351 saniyede 7 sorguyla oluşturuldu