Son mesaj - Gönderen: Recep Ergin - Salı, 01 Kasım 2011 23:40
Sitemizin yeni hali www.gumushane.gen.tr/v2 adresinde test edilmektedir. Lütfen belirli aralıklarla ziyaret ederek, yaşadığınız aksaklıkları ve önerilerinizi admin@gumushane.gen.tr adresinden veya buradaki formdan bize bildirin.
GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I) -2

      4. DOĞU  KARADENİZ    BÖLGESİ   BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI  (  DOKAP )
      Adından da  anlaşılacağı    gibi   Doğu  Karadeniz de   bulunan  illerin   kalkınma planı  olarak    tanımlanabilir.    Türkiye   Cumhuriyeti      Doğu  Karadeniz   Bölgesi için   çok    sektörlü   bir  bölgesel    kalkınma  planı    hazırlamak     üzere     Japon   Hükümetinden    teknik  işbirliği  talebinde  bulunmuştur.     Japon    hükümetince    teknik   işbirliği   sağlanması   neticesinde   Japonya’nın     bu  tür   işbirliği    program    uygulamalarından sorumlu   resmi   kurumu    olan   Japon  Uluslar arası   İşbirliği  Ajansı  ( JICA)      görevlendirilmiş     teknik  işbirliğinin    içerdiği  konular    Türkiye  Cumhuriyeti  adına  yetkili   Devlet Planlama  Teşkilatı  (DPT)    ile   ortaklaşa   belirlenerek    17   Aralık    1998     tarihinde   imzalanarak   yürürlüğe   girmiştir.   
      Bu  çalışmanın     alanı    Doğu  Karadeniz   bölgesinde   bulunan    Artvin,  Bayburt, Giresun,  Gümüşhane, Ordu,  Rize  ve  Trabzon   olup,       Çalışma  alanı    39.203 km 2     bölgenin  toplam  nüfusu    3.228.904     dur.
    
  5.  DOĞU KARADENİZ    BÖLGESİ  BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI   HAZIRLAMA   ORGANİZASYON   YAPISI  ve ÇALIŞMANIN   TEMELİ
      5.1       Planın  Hazırlanmasında  Organizasyon  Yapısı
      Çalışma   Japon   Uluslar arası    İşbirliği  ajansı   (  JICA)      Devlet  Planlama Teşkilatı 
 (  DPT )     nin  danışmanlar  ekibinin  yanı sıra      bu   çok   sektörlü   planlama    girişimine    her  sektörden   değişik  uzmanlar,    kurum  ve  kuruluşların    yetkilileri   uzman  ve  teknik  elemanları,    Karedeniz  Teknik  Üniversitesi     ile  yerel     çıkarları  dahil  edilebilmesi  için    Ulusal  ve  Bölgesel   Yönlendirme  Komiteleri     oluşturularak     toplantılar    ve  saha   üzerinde  yapılan   araştırma   inceleme   ve  çalışmalarla      her  komite     hazırlamış   olduğu  resmi  raporlarıyla     katılmışlardır.
      Bu  bağlamda     Bu  planın    JICA   ve   DPT      yetkililerinin  yanı sıra     Planın     Gümüşhane   ayağında   il Yönlendirme   Komitesi     oluşturulmuştur.    Bu  Komitenin   Başkanı   dönemin  Gümüşhane    Valisi    Sayın   Mustafa  Çetin       üyeler    Ticaret Odası Başkanı İsmail  Akçay, Kuşakkaya Gazetesi Yazı İşleri  Müdürü Turan  Tuğlu, Demokrat  Gümüşhane  Gazetesi Sahibi  Alişan  Ergin  Gümüşhane  Belediye  Başkan  Yardımcısı  Salim  Başer, İl  Özel  İdare Müdürü Bayram  Akçay, İl Milli  Eğitim  Müdürü  Hulusi  Beşiroğlu,  Tarım  İl  Müdürü  Mustafa Duman,  İl  Sanayi  ve  Ticaret  Müdürü İsa  Bulgur, İl  Planlama  ve Koordinasyon  Müdürü Veysel  Başer, Esnaf  Odaları  Birliği  Başkanı  Abil  Şahin ,  Şöförler  ve  Otomobilciler Odası Başkanı  Ali  İsmail  Daltaban   ve Şiran  ve  Torul  Kaymakamları    tarafından  yürütülmüştür.
     
5.2    Çalışmanın  Temeli
      Çalışma    büyük  ölçüde  hazır kullanılabilir  ve  güncel   veriler  ve  raporlar  ile    DOKAP   Bölgesi    ve  ilgili    diğer  yerlerde   farklı   alanlarda    çalışan  kişilerle   tartışmalar  ve  saha  gözlemlerine   dayandırılarak  yürütülmüştür.

      6.   DOKAP BÖLGESİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
      6.1    Sosyal ve Ekonomik Gelişme

      Bölge Türkiye'nin ortalama geliri en düşük olan bölgelerinden birisidir. En son veriler Bölgede kişi başına gelirin, Türkiye ortalamasının ancak 2/3 ü kadar olduğunu göstermektedir. Bu düşük gelir ve sınırlı istihdam olanakları nedeniyle Bölgeden önemli oranlarda göç olmaktadır. Bölge 1960'tan beri doğal nüfus artışının önemli bir bölümünü göç olarak verirken, nüfus 1990'dan sonra mutlak olarak da düşmüştür.
      Düşük gelir düzeyi dışında, Bölgenin gelir kaynaklan açısından da önemli sorunları bulunmaktadır. Bölge illeri tek ürün tarımına çok bağımlıdır. (Rize'de çay, Giresun'da fındık gibi). Bu ürünlerde gözlenen kamuya bağımlılık ve kamu kuruluşlarının işlevlerinde beklenen azalma Bölgede yeni sorunlara  yol  açabilecektir, bölge çiftçilerinin gelirlerinde önemli artışlar hedeflenir ise alternatif gelir kaynaklarını geliştirmek zorunlu olacaktır.
      Kamunun bölgede ağırlıklı olduğu ikinci kesim hizmetler sektörüdür. Hizmet sektörünün 1997 yılı istihdamı 300 bin kişi civarında tahmin edilmektedir. Bunun yarıya yakını kamu istihdamıdır. Türkiye'de beklenen şekilde kamu kesiminin boyutu küçültülürse, DOKAP Bölgesi ciddi şekilde olumsuz etkilenecektir.
      Bölgenin kendi içinde büyük gelir farklılıkları vardır. Bölgede sanayi ve hizmetlerde çalışan nüfusun yarattığı katma değer Türkiye ortalamalarına yakındır. Ancak tarım sektöründe kişi başına düşen gelir, Türkiye ortalamasının yarısından daha azdır. Bölge içinde kıyı kesimleri ile iç kesimler arasında da önemli gelir farklılıkları vardır.

      6.2       Doğu Karadeniz Bölgesinin Mekansal Yapısı
      Bölgenin mekansal gelişmesi ve yerleşme yapısı, kısmen yukarıda belirtilen sosyo-ekonomik etmenlere, kısmen ise doğal koşullara bağlı olarak şekillenmiştir. Bölgenin tümüne sert topoğrafık koşullar hakimdir. Bölge nüfusunun yüzde 80'i kıyıda yığılmıştır. Ancak bu yığılma, bölge kalkınmasında motor görevi görecek birkaç yerleşmede toplanmamış, kıyı boyunca pek çok küçük kentsel yerleşmeye dağılmıştır. Bölge topografyası gelişkin bir ulaşım altyapısı oluşturmayı çok güçleştirmektedir. Bölgenin, ülkenin gelişmiş yörelerine uzak olması, bu gelişmemiş ulaşım altyapısının olumsuz etkilerini daha da artırmaktadır. Bölge kırsal yerleşmeleri dağınık ve yerleşmelerin nüfusları Türkiye ortalamalarına göre çok küçüktür. Bu durum kırsal yerleşmelerin erişilebilirliğini ve altyapı hizmetlerinin maliyetini çok sorunlu hale getirmektedir. Bölgenin sınırlı tarım toprakları ve bu toprakların kullanımına topografyanın getirdiği kısıtlamalar, özellikle genç erkek nüfusun köylerden göç etmesine neden olmuştur. Bunun Bölge toplumsal yaşamı ve uzun dönem ekonomik gelişmesi üzerinde önemli etkileri gözlenmektedir.
      6.3        Bölge Kaynakları
      Bölgenin tarıma uygun arazileri çok sınırlıdır. Bölge arazisinin çoğu IV - VI arazi sınıflarında olup, tarım için kullanılabilecek toprakların toplam alan içindeki payı yüzde 9.8 (3,824 km2 ) dir. Bölge ortalama işletme büyüklüğü Türkiye ortalaması olan 5.9 hektarın çok altındadır. Bölgede önemli su ve orman  kaynakları bulunmaktadır. Su kaynaklarının yeterli ölçüde geliştirilmesi durumunda, bölgenin Türkiye elektrik enerjisi tüketiminin yüzde 20'si kadar hidro-elektrik üretebileceği hesaplanmaktadır. Orman olarak belirlenen alanlar, toplam alanın yüzde 42'sidir. Ancak, fiilen ağaçla kaplı alanın bunun yarısı kadar olduğu tahmin edilmektedir.
      Bölgenin coğrafi konumu, iklimi ve arazi kullanım yapısı, uluslararası platformda büyük önem taşıyan bir endemik bitki ve tür zenginliği yaratmıştır. Bu korunması ve geliştirilmesi gereken önemli bir kaynaktır. Bölgenin tarihi ve kültürel mirası ile beraber, bu doğal koşulların bölgede turizmi geliştirmek için önemli fırsatlar yarattığı düşünülmektedir.
      Bölgenin en önemli kaynağı insan gücüdür. Bu insan gücü, Türkiye'nin pek çok bölgesinden daha ileri derece eğitimlidir. Bölge insanı dışarıya açık, yenilikçi ve girişimcidir. Bölge kalkınma stratejisinin temel öğesi bu kaynak olacaktır.
      Karadeniz'in kendisi, geliştirilebilecek önemli bir kaynaktır. Karadeniz Ekonomik işbirliği Teşkilatı ülkeleriyle yapılacak uluslararası ticaretin, transit taşımacılığın ve balıkçılığın bölge kalkınmasına önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.


 

GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I)

1. GİRİŞ
2. BÖLGESEL KALKINMA
3. BÖLGESEL PLANLAMA

4. DOĞU  KARADENİZ BÖLGESİ   BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI  (  DOKAP )
5. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ  BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI   HAZIRLAMA   ORGANİZASYON   YAPISI  ve ÇALIŞMANIN   TEMELİ
5.1. Planın Hazırlanmasında Organizasyon Yapısı
5.2. Çalışmanın Temeli
6. DOKAP BÖLGESİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
6.1. Sosyal ve Ekonomik Gelişme
6.2. Doğu Karadeniz Bölgesinin Mekansal Yapısı
6.3. Bölge Kaynakları

7. DOKAP ANA PLANI'NIN AMAÇLARI ve STRATEJİSİ
7.1. Amaçlar
7.2. Kalkınma Stratejisi
8. KALKINMA ÇERÇEVELERİ ve SENARYOLAR
8.1. Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
8.2. Mekansal Yapı ve Arazi Kullanımı
8.3. Gelişme Senaryosu


9. SEKTÖREL  GELİŞME  STRATEJİLERİ
9.1. Ekonomik Gelişme Stratejisi
9.1.1. Tarım
9.1.2. Sanayi
DOKAP Gelişme Senaryoları
9.1.3. Hizmetler
9.2. Sosyal Gelişme Stratejisi
9.3. Çevre
9.4. Mekansal Düzenleme ve Altyapı Geliştirme Stratejisi

10. DOKAP KALKINMA PROGRAM ve PROJELERİ
10.1. DOKAP ANA PLANI
10.2.DOKAP PROGRAM VE PROJELERİ
10.2.1. Mekansal yapıyı düzenleyen projeler
10.2.2. Ekonomik yapıyı güçlendirme programlan
10.2.3. İdari ve sosyal yapının güçlendirilmesi programı
10.2.4. Özel programlar
10.3. ÖNERİLEN PROJELERİN KAMU YATIRIM GEREKLERİ

Tablo 1 : Mekansal  Yapının  Güçlendirilmesi   Programı

Tablo 2 : Yerel  Yönetimlerin   İşbirliği  Proğramı

Tablo 3 : Kapsamlı Toprak ve Su Kaynakları Yönetim Programı

Tablo 4 : Sanayi ve Ticaretin Desteklenmesi Programı
Tablo 5 : Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması Programı
Tablo 6 : Uygulamalı Araştırma Programı
Tablo 7 : Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Programı
Tablo 8 : Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Geliştirme Programı

Tablo 9 : Yaşanan  Çevrenin  İyileştirilmesi   Programı
Tablo 10 : DOKAP Kimliğini Oluşturmak için Özel Program

Tablo 11 : Önerilen 10 Program için Yatırım Gereksinimleri ve Tahsisler

Veysel  BAŞER
İl Planlama  ve Koordinasyon Müdürü  - TRABZON

Kaynak
-Doğu  Karadeniz  Bölgesel   gelişme  Planı  Taslak  ve  Nihai   Raporu

©Bu yazının  tüm  telif  hakları  5846 sayılı  FSEK tarafından  sağlanan  tüm  haklar  saklıdır. İzin  almak  koşuluyla  normal  ölçüde  alıntı  yapılabilir.
İzin almadan  yazının   tamamı veya  bir  bölümü  fotokopi,faksimile, veya   başka  bir  araçla  çogaltılamaz,dağıtılamaz, elektironik  ortamda  ticari veya  başka  bir  amaçla    kullanılamaz.

 


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Bu safya 0.79338 saniyede 7 sorguyla oluşturuldu