Son mesaj - Gönderen: Recep Ergin - Salı, 01 Kasım 2011 23:40
Sitemizin yeni hali www.gumushane.gen.tr/v2 adresinde test edilmektedir. Lütfen belirli aralıklarla ziyaret ederek, yaşadığınız aksaklıkları ve önerilerinizi admin@gumushane.gen.tr adresinden veya buradaki formdan bize bildirin.
GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I) - 5

      10.   DOKAP KALKINMA PROGRAM ve PROJELERİ
      10. 1    DOKAP ANA PLANI

      Ana Plan önümüzdeki 20 yılda uygulamaya konulacak olan 10 program ve bu programların içindeki 52 projeden oluşmaktadır. Bu programların toplam maliyeti ve nasıl uygulanacakları ile ilgili öneriler ayrıca sunulmaktadır. Önerilen 10 programın yapısı ve ilişkileri Şekil 4'de verilmiştir. Bu programların üçü mekansal yapı ile ilgilidir. Bölgenin ekonomik yapısını güçlendirmek için üç program;  idari yapıyı iyileştirmek, sosyal ve çevresel gelişme için üç ayrı program önerilmiştir. Son program DOKAP Bölgesinin imajını oluşturmaya yöneliktir.

     10.2. DOKAP PROGRAM VE PROJELERİ
Mekansal yapıyı düzenleyen projeler
      * Mekansal  Yapının  Güçlendirilmesi  (Tablo . 1 )
      * Yerel  Yönetimlerin   işbirliği ( Tablo. 2 )
      * Kapsamlı  Toprak  ve  Su  kaynakları    Yönetimi  (  Tablo  . 3 )
Ekonomik  Yapının  Güçlendirilmesi
      * Sanayi  ve Ticaretin  Desteklenmesi  (  Tablo. 4)
      * Kırsal   Ekonominin  Çeşitlendirilmesi   ve   Yoğunlaştırılması  (  Tablo   5  )
      * Uygulamalı  Araştırma  ( Tablo   6 )
İdari  ve Sosyal  Yapının    Güçlendirilmesi , Çevre  Sorumluluğunun   Artırılması
      * Yerel  Yönetimlerin   Güçlendirilmesi  (Tablo   .7 )
      * Sürdürülebilir  İnsan Kaynakları   Gelişimi  ( Tablo . 8 )
      * Yaşanılan  Çevrenin  İyileştirilmesi   (  Tablo .  9  )
      * DOKAP  Kimliğini Oluşturmak  İçin  Özel  Proğram   (  Tablo  . 10 )

      10.2.1  Mekansal yapıyı düzenleyen projeler
      Mekansal yapıyı geliştirmek için önerilen program aşağıda belirtilen 8 projeden oluşmaktadır. Bu projelerin isimleri ve kısa bir açıklaması Tablo 1'de verilmiştir.
      Bölgedeki kentleri ve bölgesel altyapıyı geliştirmeye yönelik bu projelerin iki amacı vardır. Bunlar bölge içi yerleşme yapısının ve büyüme odaklarındaki gelişmenin yönlendirilmesidir.
      Yerel Yönetimler işbirliği Programı   ( Tablo  . 2  ) de  verilen  beş projeden oluşmaktadır. Bu beş projenin ilki ortaya çıkan sorunları çözmek için yeni yönetim biçimleri önermekte; iki proje kentsel altyapıyı; ve son iki proje bölgenin çevre koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
      Bölgenin   kapsamlı   toprak ve su kaynaklarını geliştirme programı   (  Tablo .  3  ) de  görüleceği    gibi  7 projeden oluşmaktadır. İlk dört proje toprak ve su kaynakları kullanımının iyileştirilmesine yöneliktir. Son üç proje ise uzun dönemli kaynak geliştirmeye yöneliktir.

      10.2.2.Ekonomik yapıyı güçlendirme programları

      Bu grupta sanayi ve ticareti geliştirmeye yönelik 6 proje   (  Tablo  4  )  ; kırsal alanlarda uygulanacak 5  (  Tablo   5  )   proje ve uygulamalı araştırma içeren 3 proje   (  Tablo  . 6 )  bulunmaktadır.
      10.2.3    İdari ve sosyal yapının güçlendirilmesi programı
      Bu grupta, toplam   13 program bulunmaktadır. Bunların ilk üçü yerel yönetimlerin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.  (  Tablo .  7  )   Takip eden altı proje etkin sağlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanmasını   (  Tablo .8) ; son dört proje ise çevre koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır  (  Tablo . 9  )
      10.2.4  Özel programlar
      Yedi ilin oluşturduğu DOKAP Bölgesinin kendine özgü bir imaj oluşturması, Bölgeye yatırım çekmekte önemli bir işlev üstlenecektir. Bu imaj Bölgeden sunulması planlanan sağlık ve eğitim hizmetlerine talep yaratmak için de önemlidir. Bu amaçla 6 özgün proje üretilmiştir. (  Tablo  .  10   )
      10.3    ÖNERİLEN PROJELERİN KAMU YATIRIM GEREKLERİ
      Bölgede kamu ve özel sektörün gerçekleştirebileceği toplam yatırım hacmi "Kalkınma Çerçeveleri" bölümünde sunulan bölgesel gayri safı hasıladan hareket edilerek hesaplanmıştır. Önümüzdeki 20 yıllık dönemde gerçekleşecek toplam yatırımın 46,3 milyar Amerikan Doları civarında olması ve 17,8 milyar Dolar'lık bölümünün kamu eliyle gerçekleşmesi önerilmektedir. Önerilen kamu yatırımlarının 10 programı ve gelişme dönemleri itibariyle dağılımı aşağıda sunulmuştur.

 


 

GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I)

1. GİRİŞ
2. BÖLGESEL KALKINMA
3. BÖLGESEL PLANLAMA

4. DOĞU  KARADENİZ BÖLGESİ   BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI  (  DOKAP )
5. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ  BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI   HAZIRLAMA   ORGANİZASYON   YAPISI  ve ÇALIŞMANIN   TEMELİ
5.1. Planın Hazırlanmasında Organizasyon Yapısı
5.2. Çalışmanın Temeli
6. DOKAP BÖLGESİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
6.1. Sosyal ve Ekonomik Gelişme
6.2. Doğu Karadeniz Bölgesinin Mekansal Yapısı
6.3. Bölge Kaynakları

7. DOKAP ANA PLANI'NIN AMAÇLARI ve STRATEJİSİ
7.1. Amaçlar
7.2. Kalkınma Stratejisi
8. KALKINMA ÇERÇEVELERİ ve SENARYOLAR
8.1. Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
8.2. Mekansal Yapı ve Arazi Kullanımı
8.3. Gelişme Senaryosu


9. SEKTÖREL  GELİŞME  STRATEJİLERİ
9.1. Ekonomik Gelişme Stratejisi
9.1.1. Tarım
9.1.2. Sanayi
DOKAP Gelişme Senaryoları
9.1.3. Hizmetler
9.2. Sosyal Gelişme Stratejisi
9.3. Çevre
9.4. Mekansal Düzenleme ve Altyapı Geliştirme Stratejisi

10. DOKAP KALKINMA PROGRAM ve PROJELERİ
10.1. DOKAP ANA PLANI
10.2.DOKAP PROGRAM VE PROJELERİ
10.2.1. Mekansal yapıyı düzenleyen projeler
10.2.2. Ekonomik yapıyı güçlendirme programlan
10.2.3. İdari ve sosyal yapının güçlendirilmesi programı
10.2.4. Özel programlar
10.3. ÖNERİLEN PROJELERİN KAMU YATIRIM GEREKLERİ

Tablo 1 : Mekansal  Yapının  Güçlendirilmesi   Programı

Tablo 2 : Yerel  Yönetimlerin   İşbirliği  Proğramı

Tablo 3 : Kapsamlı Toprak ve Su Kaynakları Yönetim Programı

Tablo 4 : Sanayi ve Ticaretin Desteklenmesi Programı
Tablo 5 : Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması Programı
Tablo 6 : Uygulamalı Araştırma Programı
Tablo 7 : Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Programı
Tablo 8 : Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Geliştirme Programı

Tablo 9 : Yaşanan  Çevrenin  İyileştirilmesi   Programı
Tablo 10 : DOKAP Kimliğini Oluşturmak için Özel Program

Tablo 11 : Önerilen 10 Program için Yatırım Gereksinimleri ve Tahsisler

Veysel  BAŞER
İl Planlama  ve Koordinasyon Müdürü  - TRABZON

Kaynak
-Doğu  Karadeniz  Bölgesel   gelişme  Planı  Taslak  ve  Nihai   Raporu

©Bu yazının  tüm  telif  hakları  5846 sayılı  FSEK tarafından  sağlanan  tüm  haklar  saklıdır. İzin  almak  koşuluyla  normal  ölçüde  alıntı  yapılabilir.
İzin almadan  yazının   tamamı veya  bir  bölümü  fotokopi,faksimile, veya   başka  bir  araçla  çogaltılamaz,dağıtılamaz, elektironik  ortamda  ticari veya  başka  bir  amaçla    kullanılamaz.

 


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Bu safya 0.82749 saniyede 7 sorguyla oluşturuldu