Son mesaj - Gönderen: Recep Ergin - Salı, 01 Kasım 2011 23:40
Sitemizin yeni hali www.gumushane.gen.tr/v2 adresinde test edilmektedir. Lütfen belirli aralıklarla ziyaret ederek, yaşadığınız aksaklıkları ve önerilerinizi admin@gumushane.gen.tr adresinden veya buradaki formdan bize bildirin.
GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I) - 3

      7. DOKAP ANA PLANI'NIN AMAÇLARI ve STRATEJİSİ
      7.1. Amaçlar

      Bölgesel kalkınma amaçlan sosyal, ekonomik ve çevre konularında gözlenen olumsuzlukları giderecek şekilde ifade edilmiştir. Bunlar:
      1-Bölgenin ekonomik yapısını güçlendirerek ortalama gelir düzeyini yükseltmek ve bölge içi gelir dağılımını iyileştirmek;
      2- Bölgenin sosyal gelişmesini ve dayanışmayı sağlayarak bölge içi entegrasyonu sağlamak;
      3- Bölgenin doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak uzun dönemli sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır.

      7.2  Kalkınma Stratejisi
      Kalkınma stratejisi bölgenin temel sorunlarım çözecek bir şekilde ifade edilmiştir. Stratejinin dört temel bileşeni;
      1-Ana ulaşım altyapısının geliştirilmesi,
      2-Çok amaçlı su kaynaklarının geliştirilmesi,
      3-Toprak mülkiyeti ve kullanımının iyileştirilmesi;
      4-Mahalli idarelerin güçlendirilmesidir.
      Bu öğelerin oluşturduğu çerçevenin istenen başarıya ulaşması Bölgenin insan kaynaklarının geliştirilmesine bağlı olacaktır.

      8.  KALKINMA ÇERÇEVELERİ ve SENARYOLAR
      8.1  Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

      Kalkınma çerçevesi, 20 yıllık plan dönemi boyunca beklenen sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini ve içerdiği önerilerin birbiri ile tutarlı şekilde ifadesini içerir. Çerçevenin temel öğeleri nüfus, istihdam, bölgesel gelir düzeyi ve bileşimi ile kişi başına gelir düzeyidir. Bölgenin 2020 yılı hedef nüfusu 3,447,000 kişi olarak belirlenmiştir. Bu belirlemenin temeli doğal nüfus artışının 2005 yılından sonra bölgede tutulmasıdır.
      Halen Türkiye ortalamasının yüzde 66'sı kadar olan bölge ortalama gelirinin planlama dönemi sonunda yüzde 83'e ulaşması planlanmıştır.
      Planlama dönemi sonunda, şu anda yüzde 21 olan tarım sektörünün bölgesel hasılaya katkısının yüzde 8,1 civarına indirilmesi hedeflenmektedir. Sanayi sektörünün katkısının yüzde 24,3, hizmetlerin ise yüzde 67,6 olması beklenmektedir.

      8.2  Mekansal Yapı ve Arazi Kullanımı
      Bölgenin mevcut arazi kullanımı ve arazi kabiliyet sınıflandırmaları ışığında 2020 yılı için öneri bir arazi kullanım haritası geliştirilmiştir (Şekil 2). Arazi kullanımı ile ilgili temel bazı öneriler; verimli tarım topraklarının tarımsal kullanım için korunması, sulamanın toprak kapasitesini ve verimliliği aynı anda koruyacak şekilde yapılması, orman alanlarının mümkün olduğunca ağaç dışı ürün üretimine açılması, kentleşmenin verimli tarım toprakları dışında gerçekleştirilmesi ve mera kullanımının iyileştirilmesidir.
      Ulaşım sistemi (Şekil 3) bölgesel gelişme amaçlarını gerçekleştirecek şekilde geliştirilmelidir. Temel ilke karayolu, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin birbirini destekleyecek şekilde entegre bir bütün olarak geliştirilmesidir.
      Bölgenin yerleşme sistemi beklenen kentleşme düzeyi ve bu kentlerin çevre özellikleri düşünülerek planlanmıştır. Kıyı kesimindeki kentleşmenin planlı bir şekilde Rize-Trabzon gelişme koridorunda ve Ordu kenti etrafında oluşturulacak bir kalkınma odağında toplanması önerilmiştir. Hem toplam, hem de kent nüfusu içinde geleneksel olarak yüzde 20 civarında olan iç kesimlerin payının artırılması hedeflenmiştir.
      Yerleşme kademelenmesi farklı yerleşmelerin sağlayacağı hizmetler ve bölge kalkınmasında yapacakları katkı göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Önerilen yapının oluşması, planlanan ulaşım ve arazi kullanım sistemleri ile ilişkili olarak geliştirilmiştir. Önerilen kademelenmede Trabzon, Ordu ve Rize bölge/altbölge merkezleri olarak işlev göreceklerdir. İkinci kademe merkezler Giresun, Ünye, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane olarak belirlenmiştir. Bir alt kademede ise 10 adet hizmet, turizm ve üretim merkezleri belirlenmiştir.

      8.3  Gelişme Senaryosu
      Bölgenin 20 yıllık planlama döneminde geçireceği evreler ve planlanan çalışmaların uygulama sıralaması, kaynaklarda beklenen gelişmeler ve kurumsal yapının güçlendirilmesine paralel olarak planlanmıştır. Beş Yıllık Kalkınma Planlan dönemiyle ilişkili olarak belirlenen üç dönem ve bu sürelerde beklenen gelişmeler Tablo l 'de özetlenmiştir.

 


 

GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I)

1. GİRİŞ
2. BÖLGESEL KALKINMA
3. BÖLGESEL PLANLAMA

4. DOĞU  KARADENİZ BÖLGESİ   BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI  (  DOKAP )
5. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ  BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI   HAZIRLAMA   ORGANİZASYON   YAPISI  ve ÇALIŞMANIN   TEMELİ
5.1. Planın Hazırlanmasında Organizasyon Yapısı
5.2. Çalışmanın Temeli
6. DOKAP BÖLGESİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
6.1. Sosyal ve Ekonomik Gelişme
6.2. Doğu Karadeniz Bölgesinin Mekansal Yapısı
6.3. Bölge Kaynakları

7. DOKAP ANA PLANI'NIN AMAÇLARI ve STRATEJİSİ
7.1. Amaçlar
7.2. Kalkınma Stratejisi
8. KALKINMA ÇERÇEVELERİ ve SENARYOLAR
8.1. Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
8.2. Mekansal Yapı ve Arazi Kullanımı
8.3. Gelişme Senaryosu


9. SEKTÖREL  GELİŞME  STRATEJİLERİ
9.1. Ekonomik Gelişme Stratejisi
9.1.1. Tarım
9.1.2. Sanayi
DOKAP Gelişme Senaryoları
9.1.3. Hizmetler
9.2. Sosyal Gelişme Stratejisi
9.3. Çevre
9.4. Mekansal Düzenleme ve Altyapı Geliştirme Stratejisi

10. DOKAP KALKINMA PROGRAM ve PROJELERİ
10.1. DOKAP ANA PLANI
10.2.DOKAP PROGRAM VE PROJELERİ
10.2.1. Mekansal yapıyı düzenleyen projeler
10.2.2. Ekonomik yapıyı güçlendirme programlan
10.2.3. İdari ve sosyal yapının güçlendirilmesi programı
10.2.4. Özel programlar
10.3. ÖNERİLEN PROJELERİN KAMU YATIRIM GEREKLERİ

Tablo 1 : Mekansal  Yapının  Güçlendirilmesi   Programı

Tablo 2 : Yerel  Yönetimlerin   İşbirliği  Proğramı

Tablo 3 : Kapsamlı Toprak ve Su Kaynakları Yönetim Programı

Tablo 4 : Sanayi ve Ticaretin Desteklenmesi Programı
Tablo 5 : Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması Programı
Tablo 6 : Uygulamalı Araştırma Programı
Tablo 7 : Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Programı
Tablo 8 : Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Geliştirme Programı

Tablo 9 : Yaşanan  Çevrenin  İyileştirilmesi   Programı
Tablo 10 : DOKAP Kimliğini Oluşturmak için Özel Program

Tablo 11 : Önerilen 10 Program için Yatırım Gereksinimleri ve Tahsisler

Veysel  BAŞER
İl Planlama  ve Koordinasyon Müdürü  - TRABZON

Kaynak
-Doğu  Karadeniz  Bölgesel   gelişme  Planı  Taslak  ve  Nihai   Raporu

©Bu yazının  tüm  telif  hakları  5846 sayılı  FSEK tarafından  sağlanan  tüm  haklar  saklıdır. İzin  almak  koşuluyla  normal  ölçüde  alıntı  yapılabilir.
İzin almadan  yazının   tamamı veya  bir  bölümü  fotokopi,faksimile, veya   başka  bir  araçla  çogaltılamaz,dağıtılamaz, elektironik  ortamda  ticari veya  başka  bir  amaçla    kullanılamaz.

 


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Bu safya 0.85872 saniyede 7 sorguyla oluşturuldu